Integritetspolicy

Nya Energihem Norden AB
Uppdaterad (2023-01-20)

ALLMÄNT
Nya Energihem Norden AB (”Nya Energihem” eller ”Bolaget”) åtar sig att informera dig om hur Energihem samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. När du kontaktar Nya Energihem, köper, använder Bolagets produkter och tjänster, hanterar Nya Energihem dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt denna policy.

Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter som utförs av Nya Energihem. Det är Nya Energihem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter rörande dina kontakter med Bolaget. Nya Energihem ansvarar för att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i enlighet med gällande lag. Om du har frågor angående Nya Energihems behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt via:

E-post: info@energihem.com
Telefon: +46 771 246 246.
Postadress: Nya Energihem Norden AB, Förrådsgatan 7, 803 09 Gävle, Sverige

Om du vill utöva dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) vänligen kontakta Nya Energihem via ovanstående kontaktvägar. Du kan läsa mer om förordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna policy är uppdaterad 2023-01-20. Nya Energihem förbehåller sig rätten att göra ändringar i policyn när som helst i den utsträckning det är nödvändigt för att möta juridiska eller tekniska krav. Den senaste versionen av policyn finns alltid publicerad på www.energihem.com. På webbplatsen meddelas även om de ändringar som görs och som påverkar Nya Energihems hantering av personuppgifter.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER NYA ENERGIHEM BEHANDLAR
Nya Energihem samlar in och behandlar information som direkt och/eller indirekt kan användas för att identifiera dig, det vill säga dina personuppgifter.  

De olika typerna av personuppgifter som Nya Energihem kan behandla är:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer.
 • Identifieringsuppgifter, såsom personnummer, födelsedatum, kön och språk.
 • Information om ditt intresse för våra produkter och tjänster, såsom detaljer om när du vill köpa och installera våra produkter och tjänster, plats och detaljer om din fastighet och din elförbrukning.
 • Avtals- och transaktionsdata, såsom information om förfrågningar, beställningar och köp, betalningsstatus, fakturor, abonnemang, tillval och frånval, inspelningar av kundtjänstsamtal och supportinteraktioner.
 • Specifika uppgifter om fastigheten och användning av din solcellslösning, såsom fastighetsnummer, rutnätsmätare, bilder och filmer av fastigheten och tekniska data och användningsdata för solcellssystemet eller andra produkter och tjänster samt dina önskemål i olika avseenden.
 • Betalnings- och kredituppgifter, såsom dina kreditkorts- och bankkontouppgifter och uppgifter om tredjepartsfinansiering, som behövs för att verifiera köp eller göra återbetalningar och bedöma kreditvärdighet.
 • Enhetsinformation och onlineidentifierare, såsom IP-adress och andra enhetsidentifierare samt data som samlas in av cookies eller liknande tekniker om din användning av våra tjänster och hur du interagerar med våra digitala kanaler såsom webbplatser, appar och e-post. Se vidare nedan under rubriken ”COOKIES”.
 • Kundundersökningsdata, såsom dina svar på undersökningar om din upplevelse som kund.
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag, såsom yrkestitel och annan information som Nya Energihem kan samla in när Bolaget interagerar med dig som representant för affärspartner/kund.

 

HUR PERSONUPPGIFTER INHÄMTAS
De personuppgifter Nya Energihem samlar in och behandlar kommer från olika källor:

 • Dig, när du visar intresse för, köper eller använder våra produkter och tjänster, ringer vår kundtjänst, interagerar med vårt installationsteam eller andra anställda, prenumererar på ett nyhetsbrev, deltar i en undersökning, kontaktar oss som leverantör eller affärspartner, besöker vår hemsida eller interagerar med oss på andra sätt.
 • Tredje part, såsom adressregister, kredit- eller inkassobyråer, installationspartners, marknadsföringsbyråer, andra företag inom energibranschen och andra typer av partners.

 

VARFÖR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS, RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING OCH LAGRINGSTID
Personuppgifterna behandlas för följande syften:

 • Kundhantering, såsom försäljning och hantering av offerter, beställningar, projektering, avtal, uppsägningar, klagomål, reklamationer, kundfrågor,
 • Leverans av material och tjänst, såsom, material, leverans, montage, installation, driftsättning, teknisk support, underhåll, prestandauppföljning,
 • Marknadsföring,
 • Utveckla och förbättra Nya Energihem tjänster,
 • Efterleva rättsliga förpliktelser och myndighetskrav,
 • Försvara Nya Energihem mot eventuella rättsliga anspråk,
 • Vid en eventuell företagsöverlåtelse av Nya Energihem.

 

Kundhantering
Offerter och ingående av avtal

För att kunna ge offert, hantera din beställning av produkter och tjänster, projektera, ingå avtal med dig som privatperson eller företaget du representerar samt ta betalt/fakturera behöver Nya Energihem behandla identifikations- och kontaktuppgifter, avtals- och transaktionsdata, uppgifter om fastigheten samt betalnings- och kredituppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dig som privatperson är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder innan sådant avtal ingås. För dig som representant för ett företag är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Nya Energihem berättigade intresse av att kunna fullgöra avtal eller för att vidta åtgärder innan sådant avtal ingås med det företag du representerar. Nya Energihem sparar dina personuppgifter under tiden som avtalet fullgörs samt ett år därefter. Information om din kreditvärdighet kan komma att behandlas tills Nya Energihem har bedömt din kreditvärdighet. Uppgifterna raderas en månad efter bedömning.

Eftermarknad
För att kunna hantera uppsägningar, klagomål, reklamationer och frågor från kunder och representanter för kunder behöver Nya Energihem behandla identifikations- och kontaktuppgifter, avtals- och transaktionsdata, uppgifter om fastigheten samt betalnings- och kredituppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dig som privatperson är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. För dig som representant för ett företag är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Nya Energihem berättigade intresse av att kunna fullgöra avtal. Nya Energihem sparar dina personuppgifter under tiden som ditt ärende pågår samt ett år därefter. Vidare kommer Bolaget att hantera och lagra dina personuppgifter under den tid som Nya Energihem kan ha garanti- eller andra ansvarsåtaganden enligt avtal eller lag. Ansvarstiden enligt svensk konsumentlagstiftning kan vara upp till tio år.

Leverans av tjänst
För att kunna genomföra montage, installation, driftsätta samt ge teknisk support behöver Nya Energihem behandla kontaktuppgifter, avtals- och transaktionsdata, uppgifter om fastigheten och användningen av solcellslösningen samt de uppgifter du lämnar i montagegodkännandet. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dig som privatperson är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och leverera den beställda tjänsten. För dig som representant för ett företag är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Nya Energihem berättigade intresse av att kunna fullgöra avtal och leverera den beställda tjänsten. Uppgifterna sparas så länge som de är nödvändiga för ändamålet att leverera den beställda tjänsten till dig eller företaget du representerar.

Marknadsföring
Har du visat intresse för Nya Energihems tjänster genom kontaktformuläret på www.energihem.com kan du komma att kontaktas via e-post i marknadsföringssyfte, till exempel för att skicka erbjudanden till dig (förutsatt att du inte angett att du inte vill ha marknadsföring/reklam). Nya Energihem kommer då att behandla dina kontaktuppgifter. Den rättsliga grunden för Nya Energihems behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Bolagets berättigade intresse av att kunna marknadsföra de tjänster som Bolaget bedömer kan av intresse för dig. Om marknadsföringen till dig inte leder till ett avtal med Nya Energihem raderar Bolaget dina personuppgifter senast tre månader efter Bolagets sista kontakt med dig. Blir du kund hos Nya Energihem behandlas dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte i två år efter senaste köp eller till du invänder mot behandlingen.

Utveckla och förbättra Nya Energihem tjänster

Kundundersökningar
Du som är kund eller annars har varit i kontakt med Nya Energihem angående tjänster och produkter kan komma att bli kontaktad av Bolaget för att undersöka hur du upplevt vår service och tjänster. Vid genomförande av kundundersökningar behandlas dina kontaktuppgifter, ditt omdöme samt i förekommande fall andra uppgifter som du väljer att lämna till oss. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Nya Energihems berättigade intresse av att vilja utreda och förbättra Bolagets tjänster och service i övrigt. Nya Energihem kommer att spara dina personuppgifter under ett år från att du gjorde kundundersökningen.

Publicering av kundomdömen
[I vissa fall publicerar Nya Energihem kunders omdömen på Bolagets webbplats. Nya Energihem kommer dock enbart göra sådan publicering eter att ditt samtycke har inhämtats. Bolaget kommer att spara dina personuppgifter så länge som omdömet är relevant eller till du återkallar ditt samtycke.]

Efterleva rättsliga förpliktelser och myndighetskrav
Bokföring
För att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078) behöver Nya Energihem behandla identifikations- och betalningsuppgifter om dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen. Nya Energihem sparar dina personuppgifter under sju år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

Incidenter och tillsyn
För att utreda incidenter, bemöta krav och för att tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn kan Nya Energihem behöva behandla sådana personuppgifter om dig som efterfrågas vid tillsyn. Den rättsliga grunden för Bolagets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt GDPR. Nya Energihem sparar dina personuppgifter så länge incidenten eller efterföljande tillsyn pågår och ett år därefter.

Tillmötesgå dina rättigheter enligt GDPR
För att tillmötesgå din begäran om utövande av någon av dina rättigheter behandlar Nya Energihem dina identifikations- och kontaktuppgifter, samt sådan annan information som krävs för att tillmötesgå din begäran. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt GDPR. Nya Energihem sparar dina personuppgifter under ett år från att begäran hanterades.

Försvara Nya Energihem mot rättsliga anspråk
För att Nya Energihem ska kunna agera i händelse av tvist kan Bolaget behöva behandla sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter. Den rättsliga grunden för Nya Energihems behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Nya Energihems berättigade intresse av att kunna skydda Bolagets intressen i tvisten. Nya Energihem sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för tvister och en eventuell förlikning eller dom.

Företagsöverlåtelse
Vid en eventuell sammanslagning eller företagsöverlåtelse kan Nya Energihem behöva behandla sådana personuppgifter om dig som omfattas av sammanslagningen eller företagsöverlåtelsen. Den rättsliga grunden för Bolagets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Nya Energihems berättigade intresse.

COOKIES
Cookies är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och lagra en rad data på din stationära dator, bärbara eller mobila enhet. Cookies hjälper Nya Energihem att tillhandahålla viktiga funktioner på Bolagets webbplatser och mobilappar, i syfte att förbättra din kundupplevelse. De typer av cookies som Nya Energihem använder är:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att kunna tillhandahålla funktioner som du begärt när du använder webbplatsen eller mobilappen, t.ex. cookies som kommer ihåg användarinmatning såsom språkval och autentiseringscookies. För användning av denna typ av cookies krävs inte ditt samtycke.
 • Cookies för analys och statistik av användarbeteende: Dessa cookies samlar in information som antingen används i aggregerad form för att förstå hur Energihems webbplats/mobilapp används eller hur effektiva marknadsföringskampanjer är, eller för att hjälpa Energihem att kundanpassa webbplatsen/mobilappen. När Nya Energihem använder denna typ av cookies kommer Bolaget att begära ditt samtycke vid ditt första besök av webbplatsen/mobilappen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på webbplatsen eller i mobilappen om du skulle ångra dig.
 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies används för att göra reklammeddelanden mer relevanta för dig samt förhindra att samma annons kontinuerligt dyker upp igen. När Nya Energihem använder denna typ av cookies kommer Bolaget att begära ditt samtycke vid ditt första besök av webbplatsen/mobilappen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på webbplatsen eller i mobilappen om du skulle ångra dig.

 

DELNING AV PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART
För att Nya Energihem ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster är det nödvändigt att använda tjänster från externa parter som leverantörer, partners och myndigheter (exempelvis för att följa lagar, förordningar eller ett regeringsbeslut, eller för att möjliggöra för Nya Energihem att inleda, utöva eller styrka rättsliga anspråk) som kan behöva hantera dina personuppgifter. Nya Energihem kan även anlita externa parter för att hantera försäljning, marknadsföring och kommunikation, till exempel för att sälja Bolagets produkter och tjänster eller för att genomföra kundundersökningar. När Nya Energihem anlitar en extern part för behandling av personuppgifter för Nya Energihems räkning ingår Bolaget ett avtal som säkerställer att den externa parten endast kommer att behandla personuppgifterna enligt instruktionerna från Nya Energihem och att de vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda uppgifterna.  Nya Energihems webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av denna policy, utan regleras istället av integritetspolicyn för respektive webbplats.

 

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER
Nya Energihem använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning. Nya Energihem begränsar tillgången till personuppgifterna till de anställda som kommer att behöva dem för att utföra sina uppgifter. De datorer och servrar Nya Energihem använder för att lagra personuppgifter finns i en säker miljö. Nya Energihem testar regelbundet säkerheten och utbildar personal. Nya Energihem använder även kryptering och tar säkerhetskopior av data i de flesta IT-system Nya Energihem använder.

VAR PERSONUPPGIFTERNA BEHANDLAS
Nya Energihem strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, men i vissa situationer kan Bolaget komma att behöva överföra dina personuppgifter till externa parter som befinner sig utanför EU/EES (så kallade ”tredje länder”).

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar Nya Energihem alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES. Nya Energihem ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats, oftast är det EU-kommissionens standardavtalsklausuler, vilka du hittar här. Bolaget vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering.

DINA RÄTTIGHETER
När Nya Energihem behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt GDPR, vilka beskrivs nedan. Vill du utöva någon rättighet hittar du kontaktuppgifter nedan. Vi strävar efter att besvara din begäran så snart som möjligt och senast inom en månad från att vi mottagit din begäran. I undantagsfall kan vi behöva mer tid på oss för att tillmötesgå din begäran, men vi kommer då att meddela dig om detta och motivera varför vi behöver mer tid.

Rätt till information och tillgång
Du har rätt att få veta om Nya Energihem behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om Bolaget gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter det handlar om och vilka behandlingar som sker. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter Nya Energihem behandlar om dig i ett vanligt förekommande elektroniskt format, samt få tillgång till personuppgifterna med följande information:

 • behandlingens ändamål,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES),
 • den tid under vilken personuppgifterna behandlas,
 • information om de rättigheter som återges häri,
 • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in, samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.


Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter, vänligen ange det i din begäran. Du kan till exempel specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (exempelvis vilka kontakt- och identifieringsuppgifter vi behandlar om dig), eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod.

Vill du veta mer om rätten till information och tillgång hittar du mer information här.

Rätt till rättelse
Om några av de personuppgifter Nya Energihem behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta.

När Nya Energihem har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer Bolaget informera dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller allt för betungande. Om du begär det, kommer Nya Energihem även att tillhandahålla dig med information om vilka Bolaget har lämnat ut dina uppgifter till. Om du begär rättelse har du också rätt att begära att Nya Energihem begränsar behandlingen av dina uppgifter under tiden frågan utreds. 

Vill du veta mer om rätten till rättelse hittar du mer information här.

Rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling
Du har rätt att invända mot Nya Energihems behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av Bolagets berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer Nya Energihem, utifrån din särskilda situation, utvärdera om Bolagets intresse att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det specifika ändamålet. Om Nya Energihem inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer Bolaget sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att Bolaget inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid Nya Energihem utreder frågan. Avseende direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända, och därmed avregistrera dig från, sådan behandling.

Vill du veta mer om rätten att invända hittar du mer information här.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att begära att Nya Energihem raderar de personuppgifter Bolaget har om dig. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om:

 1. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för,
 2. Bolaget behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
 3. Uppgifterna används för direktmarknadsföring och du invänder mot denna behandling,
 4. Du motsätter dig behandling av uppgifterna som sker med stöd av Nya Energihem berättigade intresse och Bolaget inte kan visa skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen,
 5. Uppgifterna har använts olagligt, eller
 6. Radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Om Nya Energihem raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer Bolaget också informera dem som Bolaget har lämnat ut uppgifterna till om raderingen, förutsatt att det inte är omöjligt eller allt för betungande. På din begäran kan du också få information om vilka Nya Energihem har lämnat ut dina uppgifter till.

Vill du veta mer om rätten till radering hittar du mer information här.

Rätt att begära begränsning
Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller:

 1. När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden Nya Energihem utreder om uppgifterna är korrekta eller inte,
 2. Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
 3. När Nya Energihem inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som Bolaget samlade in dem för, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. Om du har invänt mot behandlingen. Då kan du begära att Nya Energihem begränsar behandlingen medan Bolaget utreder om intresse att behandla dina uppgifter för det specifika ändamålet väger tyngre än dina intressen.

Även om du har begärt att Nya Energihem begränsar behandlingen av dina uppgifter har Bolaget rätt att använda dem för lagring, om Bolaget har fått ditt samtycke till behandlingen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Nya Energihem får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

När begränsningen upphör kommer Nya Energihem att informera dig om detta.

Om Nya Energihem begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer Bolaget också informera dem som Bolaget har lämnat ut uppgifterna till om begränsningen, förutsatt att det inte är omöjligt eller allt för betungande. På din begäran kan du också få information om vilka Nya Energihem har lämnat ut dina uppgifter till.

Vill du veta mer om rätten till begränsning hittar du mer information här.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)
Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som Nya Energihem har samlat in om dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet gäller bara:

 1. För uppgifter som har samlats in om dig,
 2. Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och
 3. Uppgifterna inte är i pappersformat.

Vill du veta mer om rätten att flytta personuppgifter hittar du mer information här.

Rätt att lämna in klagomål
Om du har frågor om Nya Energihems behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter gör du det via info@energihem.com

Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet och granskar företags behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med ett företags användning av dina personuppgifter kan du vända dig till IMY med klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm imy@imy.se

Du har även rätt att ge in ett klagomål till den tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist eller arbetsplats, eller i det land där behandlingen av personuppgifter som du är missnöjd med har utförts

Solel

De flesta av våra solcellskunder halverar sin elräkning. Du får lägre energikostnader från dag ett och efter mindre än 10 år är ditt solcellssystem avbetalat och du gör en ren vinst i ytterligare 20 år. En premium solcellsanläggning från Nya Energihem höjer värdet på din fastighet.

Fönster

När du låter Nya Energihem byta dina fönster får du högkvalitativa fönster måttanpassade efter ditt hus. Våra fönster är energieffektiva, bidrar till ökad inomhuskomfort och har genomgått tester för att hålla, oberoende av årstid och temperatur.

Besparingar

När du låter Nya Energihem installera solceller och nya fönster kommer du markant sänka din energiförbrukning. Med solceller får du ett effektivt skydd mot höga elpriser och du har även möjligheten att sälja överskottsel till din nätägare för att ytterligare förbättra investeringskalkylen.

Grönt avdrag 2023

20% Avdrag?

Psst.. Visste du att du kan få avdrag med (upp till 50 000 kronor) (Mer exakt 19,40%) per person i hushållet när du köper solceller? Vill du veta ju mycket just du kan få i skatteavdrag?

Klicka på boka konsultation för att ta reda på mer.